دوشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۸

خاک بر سر اين مجلس!، خاک بر سر اين مجلس!

خاک بر سر اين مجلس!، خاک بر سر اين مجلس!


دوشنبه 23 شهريور 1388، 14 سپتامبر 2009

www.AssadiOnline.com

Assadi3000@yahoo.com

"خاک بر سر اين مجلس!"، "خاک بر سر اين مجلس!". اين ازآخرين کلماتی بود که دکتر محمد مصدق مجلس چهاردهم (1324ـ1322) به زبان آورد. دوسال پيش از آن، وی به عنوان نماينده نخست پايتخت به صحنه سياسی کشور باز می گشت ـ پس از پانزده سال دوری از سياست و کار ديوانی به علت حکومت خودکامه پهلوی اول. اما حالا که باز می گشت باز همچون گذشته برای آزادی و استقلال رهنمود می داد و بر فضای سياسی کشور تاثير فراوان می گذاشت.


پايش که به مجلس رسيد در مورد تصويب اعتبارنامه سيد ضيای طّباطبايی که به روشنی پشتيبان سياست های انگستان در ايران بود به نمايندگان هشدار داد و در پی آن و در همان فرصت دو ساله نمايندگی مردم کارهای بزرگ ديگر کرد: مخالفت با دادن امتياز نفت در شمال و جنوب، ارايه سياست ماندنی "موازنه منفی"، تصويب طرح سلب اختيار از دولت برای مذاکره و اعطای امتياز نفت به بيگانگان، افشای وام های فرمايشی از سوی بانک های ملی و سپه به اشخاص صاحب نفوذ، تشکيل گروه اقليت مجلس برای مخالفت با نخست وزيری صدرالاشراف که پيرو رضا شاه در دوران استبدادبود، هشدار به نمايندگان و بلکه به ملت در مورد بحران حکومت پيشه وری در آذربايجان و خطر جدايی و اعتراض شديد به عدم خروج شوروی از کشور، در حالی که بر اساس پيمان سه جانبه، آمريکا و انگليس کشور را ترک کرده بودند.

در کنار اين ها همه، دکتر مصدق کار بزرگی ديگری نيز کرد که همان الهام بخش عنوان اين مقاله و مابقی اين نوشته است. ماجرا از اين قرار بود که مجلس چهاردهم در آخرين روزهای حيات خود قانونی تصويب کرده بود برای به تاخير انداختن انتخابات مجلس پانزدهم تا خروج نيروهای خارجی از کشور. اين بدان معنی بود که برای مدتی کشور از مجلس محروم و قوه مجريه در اداره کشور يکه تاز می شد. صد البته که مصدق آزادی خواه اين را بر نمی توانست تافت و از همين رو دو هفته پيش از پايان مجلس چهاردهم به نمايندگان گفت: بنده از فترت خيلی می ترسم. از فترت چيزهای بدی ديده ام. هر خطری متوجه اين مملکت شده است از فترت شده. اگر قرارداد بسته شده در موقع فترت بسته شده، اگر کودتا شده در فترت شده ... نکنيد اين کارها را آقا! شما سيزده روز بيشتر اين جا نيستيد ... بيايد درب اين مجلس را نبنديد. مجلس را باز بگذاريد.

او بار ديگر در شانزده اسفند 1324، چهار روز پيش از پايان مجلس، بار ديگر از نمايندگان خواست که قانون تعطيل انتخابات مجلس پانزدهم را فسخ کنند و قوه مجريه را در اداره مملکت به حال خود نگذارند و نظارت و مقاومت مجلس را از سر راهش برندارند. وقتی نمايندگان هشدار مصدق را ناديده گرفتند و به جای پاسداشت حقوق ملت، راه سازش را برگزيدند، وی نيز بر سرشان فرياد کشيد که "خاک بر سر اين مجلس!"، "خاک بر سر اين مجلس!".

حالا، به همان روشنی فرياد مصدق، می توان و بلکه می بايد بر سر واداده های مجلس شورای اسلامی هشتم فرياد کشيد که: خاک بر سر اين مجلس که نمايندگی از حقوق ملت را به توپ وتشری و وعده و وعيدی فروخت. مجلسی که پس از پنج روز مذاکره در مورد صلاحیت وزیران پیشنهادی، به هجده تن از بیست و یک فرد پیشنهاد شده از سوی محمود احمدی نژاد رای اعتماد داد و نشان داد که بيشتر از آن که دل در گرو نمايندگی مردم داشته باشد، سرسپرده يا دست کم وحشت زده از کودتاچیان پاسدار و بيت رهبری است.

بقيه اين نوشته شرح اين نکته است که چرا خاک بر سر این مجلس. فريادی نه از سر بی ادبی، بلکه بر اساس کنايه ای به فرومايگی (فرهنگ دکتر محمد معين):

خاک بر سر اين مجلس که حتی شهامت دفاع از نظرات خويش را نيز نداشت. به گفته نایب رئیس اين مجلس، به نظر می رسيد دست کم هشت تا نه نفر از افراد مورد نظر محمود احمدی نژاد برای وزرات رای نیآوردند. مثل وزرای نفت، صنایع، بازرگانی، تعاون، راه و ترابری و حتی وزارت خارجه. پيشتر از آن احمد توکلی، از نمایندگان محافظه کار همين مجلس گفته بود یک سوم کابینه معرفی شده رای اعتماد نخواهند آورد. اما بعد که رهبر، سيدعلی خامنه ای به نمایندگان توصيه کرد به نامزدها رای دهند، ايشان بی اراده و بی اختيار پذيرفتند. بی پروا از قراری که با مردم برای نمايندگی از حقوق ايشان دارند. وادادن اين "نمايندگان" ملت را مقايسه کنيد با مردمی که برای دفاع از رای خويش کشته دادند و به زندان افتادند.

خاک بر سر اين مجلس که بی هيچ پروايی سرنوشت مردم را به دست افراد بی کفايت داد و کشور را به باد فنا سپرد. به گفته همان مهندس نايب رئيس مجلس، فقدان تخصص، عدم تجربه و ناتوانایی کاری برخی از نامزد های پیشنهادی احمدی نژاد مورد انتقاد شديد نمايندگان بود، حالا چطور شد وقتی رهبر از ايشان خواست "که در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، صرفا جنبه های خاصی را مورد توجه قرار دهند"، يعنی شرط تسليم به کودتاگران را مهم تر از تخصص و تعهد خدمت به مردم بدانند، نمايندگان "باوجدان" و "صديق" هم پذيرفتند که سرنوشت 70 ميليون شهروند کشور پنج هزار ساله را به دست کسانی سپرند که حتی به گفته خودشان بدون تخصص و تجربه و توان لازم برای کار بودند. نگاهی به جدول زير نشان می دهد که به جز شمار اندکی، همچون مهندس رضا تقی پور که با سابقه تحقيقی و تحربی به جا به وزرات فتآوری اطلاعات و ارتباطات برگزيده شد، بسياری بی ربط و ارتباط، بر اين يا آن وزارت خانه تحميل شدند. مثلا وزارت خانه کلیدی نفت با 147 رای مثبت به مسعود میرکاظمی سپرده شد که هيچ تجربه ای در اين کار ندارد و تنها بدين دليل انتخاب شده که تسليم محض احمدی نژاد است و بدين ترتيب به گمان قوی باز هم احمدی نژاد از درآمدهای نفتی و حساب دخيره ارزی برداشت های بی رويه و پنهانی خواهد کرد، بدون آن که حتی به خود مجلس کوچک ترين گزارشی دهد.

خاک بر سر اين مجلس که از يک سو کميته حقيقت ياب و کميته ويژه رسيدگی به وضعيت بازداشت شدگان در زندان های اوين و کهريزک و شاپور و پاسارگاد و ديگر تشکيل می دهد و از سوی ديگر بدون آن که منتظر گزارش اين کميته ها باشد اعتبار نامه های محمد نجار، حجت الاسلام حيدر مصلحی، احمد وحيدی و کامران دانشجو به عنوان وزرای کشور، اطلاعات، دفاع و علوم را تصويب می کند و عملا شرايط سرکوب شهروندان را فراهم می کند. تازه گويا گذشته از اين کميته ها، کميته فراقوه ای هم با حضور چند نماينده مجلس در دبيرخانه شورای امنيـت تشکيل شده است. نمايندگانی که به وزرای احمدی نژاد رای موافق دادند منتظر گزارش اين کميته آخری هم نشدند. اين همه کميته تشکيل دادند که چه؟

خاک بر سر اين مجلس که با 227 رای موافق از کل 290 نفر نماينده اعتبارنامه احمد وحيدی را برای وزارت دفاع تصويب کرد و حالا با وزيری که به اتهام انفجار ساختمان آميا در بوئنوس آيرس آرژانتين به سال 1373 تحت تعقيب پليس بين المللی است، باز هم ايران در صحنه بين المللی تنها تر خواهد شد.

خاک بر سر اين مجلس که بدين راحتی خيانت در امانت می کند و وظيفه نظارتی مجلس بر کارکرد دولت و قوه اجرايی را که حتی در قانون اساسی خودشان هم آمده، نادیده می گيرد و دستور سيد علی خامنه ای را برای نجات دولت بحران زده، متقلب و نامردمی احمدی نژاد می پذيرد.

همه عيب مجلس هشتم را بگفتيم، اين را نيز بگوييم که همه نمايندگان در برابر يورش ولايت و دولت کودتا واندادند. همچون نمايندگانی که در مجلس ششم در برابر حکم حکومتی خامنه ای برای بستن فله ای روزنامه ها مقاومت کردند.

تاريخ سياسی معاصرايران، به ويژه پس از شهريور 1320 شاهد آن است که انتخابات بسياری از مجالس با تقلب و دستبرد همراه بوده و اما با وجود اين در بسياری موارد اقليتی خوش درخشيد و "ماه مجلس" شد. همچون دکتر محمد مصدق و يارانش در مجلس چهاردهم و شانزدهم.

حالا به آخر کار دوره هشتم نيروی قانون گذاری جمهوری اسلامی، دو سالی مانده و در اين مدت نمايندگان سرنوشت تاريخی خود را رقم خواهند زد: "خاک بر سر!" يا "ماه مجلس".وزيران دولت دهم احمدی نژاد

نام و نام خانوادگی نامزد وزارت سوابق

حیدر مصلحی،

حجت الاسلام اطلاعات  نماینده ولی فقیه در سازمان حج و اوقاف : از 1385 تا کنون

 نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه تهران، در نیروی هوایی سپاه تهران و بسیج پایتخت : از سال 1365 تا 1385

 مسئول عقیدتی - سیاسی کمیته انقلاب اسلامی تهران"، "مسئول سیاسی نمایندگی آیت الله خمینی در قرارگاه کربلا و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران : از سال 1361 تا 1365

احمد وحیدی،

سردار سرتیپ پاسدار دفاع  قائم مقام وزیر دفاع در دولت نهم

 نماینده نیروهای مسلح در تدوین برنامه پنجم در دولت نهم

 ریاست کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 حکم جلب بین المللی از سوی پلیس بین الملل اینترپل در نوامبر سال ۲۰۰۷ در ارتباط با پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به عنوان فرمانده وقت نیروی قدس و به اتهام دخالت در این بمبگذاری در کنار علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران

 فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران

 فرمانده اطلاعات سپاه،

 مشارکت در تاسیس وزارت اطلاعات

 عضویت در سپاه در سال 1357

مصطفي محمد نجار، سردار سرتيپ پاسدار کشور  وزیر دفاع در دولت نهم محمود احمدی نژاد : از سال 1386 تا کنون

 قائم مقامی گروه جنگ افزار وزارت سپاه، ریاست گروه صنایع تسلیحاتی و مهمات سازی ساصد : از سال 1365 تا 1386

 مسئول ارزشیابی استان سیستان و بلوچستان در ستاد فرماندهی کل و ستاد مرکزی سپاه پاسداران

 ریاست تعاون کل سپاه : سال 1361

 عضویت در سپاه : سال 1357

مسعود میرکاظمی نفت  وزیر بازرگانی در دولت نهم محمود احمدی نژاد

 رئیس مرکز مطالعات بنیادی و رئیس مرکز مطالعات لجستیکی سپاه پاسداران

 مشاور وزیر دفاع در دوره وزارت علی شمخانی

 مدیرعامل سازمان اتکا وزارت دفاع

 قائم مقام ریاست دانشکده فنی دانشگاه امام حسین: 1375 تا 1376

 معاونت پژوهش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه: 1372 تا 1375،

 ریاست برنامه ریزی پشتیبانی فنی جنگ: 1360 تا 1367

فاطمه آجرلو

رد شد رفاه و تامین اجتماعی  نماینده در مجلس شورای اسلامی هشتم

 مسئول بسیج دانشجویی خواهران استان تهران

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج

 پرستار به سپاه پاسداران

علی اکبر محرابیان صنایع و معادن  وزیر ب صنایع و معادن در دولت نهم محمود احمدی نژاد

 عضو شورای فرماندهی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران رزمنده در جنگ ايران و عراق

سید محمد حسینی فرهنگ و ارشاد اسلامی  عضویت در جهاد سازندگی

 عضویت در سپاه پاسداران

 رزمنده در جنگ ايران و عراق

کامران دانشجو،

دکتر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  جانشینی وزیر کشور در دولت نهم

 رئیس ستاد انتخابات رياست جمهوری وزارت کشور

 انتصاب به استانداری تهران در دولت نهم

 رئیس مرکز تحقیقات فناوری های نوین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 یکی از 8 دانشجوی ایرانی اخراجی از انگلیس در جریان ماجرای سلمان رشدی: 1989

مرتضی بختیاری دادگستری  استاندار اصفهان

 مدیرکل دادگستری در استان های خراسان و فارس

 ریاست سازمان زندان ها و اقدامات تامینی

رضا تقی پور،

مهندس فنآوری اطلاعات و ارتباطات  مدير عامل صنايع مخابرات ايران

 قائم مقام مدير عامل صنايع الکترونيک ايران

 مدير عامل صنايع الکترونيک شيراز

غضفری بازرگانی 

محمد عباسی تعاون  وزیر تعاون در دولت نهم محمود احمدی نژاد

علی نيکزاد مسکن و شهرسازی  استاندار در دولت نهم

محمد علی علی آبادی نيرو  معاون عمرانی احمدی نژاد به عنوان شهردار 1384ـ1382

 رئيس سازمان تربيت بدنی در دولت نهم

شمس الدين حسينی،

سيد اقتصاد و دارايی  وزير اقتصاد در دولت نهم محمود احمدی نژاد

 دبير کار گروه تحولات اقتصادی در دولت نهم محمود احمدی نژاد

منوچهر متکی امور خارجه  وزير خارجه در دولت نهم محمود احمدی نژاد

 نماينده دوره اول و هفتم مجلس

 سفير ايران در ترکيه و ژاپن

صادق خليليان جهاد کشاورزی  معاون وزير جهاد کشاورزی

حميد بهبهانی راه و ترابری  وزير راه و ترابری در دولت نهم محمود احمدی نژاد

هیچ نظری موجود نیست: