یکشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۸

نامه سرگشاده به آقايان علما و مراجع تقليد: جمشيد اسدی، امير حسينی، ايرج سبحانی، حسين شفيعی، اسفنديار عطاران، عليرضا کيانمنش


نامه سرگشاده به آقايان علما و مراجع تقليد
جمشيد اسدی، امير حسينی، ايرج سبحانی، حسين شفيعی، اسفنديار عطاران، عليرضا کيانمنش

www.Assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
ما دانشگاهيان و دانش آموختگان به جدايی مذهب و ديگر ايدئولوژی ها از حکومت باور داريم و در عين حال باور داريم در شرايطی که کشور در يکی از بحرانی ترين دوره های تاريخی خود به سر می برد، بر هر نهاد و صنف اجتماعی است که نقش خود را در برابر ايران و ايرانی بازی کند و ادای وظيفه نمايد.
روی سخن اين نامه به آقايان علما و مراجع تقليد و يادآوری نقشی است که پشينيان هم قطار ايشان، دست کم از برآمدن جنبش مشروطيت تا به امروز، آن جا که زمامدار و در اختيار حکومت نبودند، به عنوان مرجع و اندرزگو و چهره های مقاومت در برابر کژی و ناراستی از خود نشان دادند. آهنگ اين نامه يادآوری نقش سرنوشت سازی است که علما در نيکوکاری های اجتماعی و نهضت های آزادی خواهی و استقلال طلبی ايران معاصر داشتند.

آيا وقت آن نيست که امروز هم آقايان علما در برابر استبداد و کشتاری که به اسم دين و خدا و اسلام می شود قد برافرازند؟
آيا وقت آن نيست که امروز هم آقايان علما آشکارا و شيردلانه در برابر حاکمين خودکامه ای که ثروت اين ملت بر می دارند و بر ناموس و پير و جوانش جز زور و ستم و تحاوز روا نمی دارند مقاومت کنند؟
آيا وقت آن نيست که به سنت اندرزگويی و نيک خواهی، به افسران، سربازان و نيروهای مسلح فريب خورده، هشدار دهند و ايشان را به اردوی ملت و نوع دوستی بازگردانند؟
آيا وقت آن نيست که برای نجات دين و منعويات اين مرز و بوم سکوت خود را بشکنند چه امروز اين هر دو در دست دروغ گويان به ابزار فشار سياسی و باج گيری اقتصادی تبديل شده اند؟
آيا وقت آن نيست که برای نجات کشور به پا خيزند و بارديگر جزويی از معنويت و وجدان پاک ايران شوند؟
ما دانشگاهيان و دانش آموختگان برای ايران و پاسداری از ارزش های معنوی و اخلاقی اش از آقايان علما و مراجع تقليد تقاضا داريم که در برابر جور و ستم استبداد حاکم، کشتار مردم، تجاوز به جوانان و به بند کشيدن شهروندان بيش از اين ساکت ننشيند. اعلاميه و فتوايی دهند و ظالم و مظلوم را از پليدی برهانند. به ويژه در شرايطی که گردهمآيی های گسترده مردمی به مناسبت های سالگرد انقلاب، ملی شدن نفت، نوروز و ديگر در پيش رويند.
ايران مستقل و آزاد فردا جای و مقام روحانيت به مثابه بخشی از وجدان معنوی و ملی در جامعه را بزرگ خواهد داشت.
بر روحانيت است که بر نقش امروز خود کم بها ندهد و آن را فراموش نکند.

پانوشت:
جمشيد اسدی، استاد و پژوهشگر دانشگاه
Burgundy School of Business Management, France
امير حسينی، مدير کل و عضو هيئت اجرايی شرکت
IDS Scheer Western Europe در فرانسه
ايرج سبحانی، پزشک، استاد و پژوهشگر
Faculty of Medicin-University of Paris12, France
حسين شفيعی، مهندس، کارشناس ارشد موتورهای حرارتی و مدير بازرگانی شرکت
SNECMA
اسفنديار عطاران، مهندس کامپيوتر در شرکت داروسازی
عليرضا کيانمنش، پزشک، استاد و پژوهشگر
Faculty of Medicin-University of Paris 7, France

هیچ نظری موجود نیست: