دوشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۲


دوستان
اين هم تحليلی در مورد قرارداد ساختمان نیروگاە هستەای ترکیە در ترکيه و مقايسه آن با پرونده هسته ای در ايران:
 با گرامی داشت

هیچ نظری موجود نیست: